Wat is IZEO?

Het concept IZEO

Alterius geeft met IZEO vorm aan het onderwijsgedeelte in een samenwerking tussen gespecialiseerd onderwijs en jeugdzorg.
In die samenwerking staat het onderwijsperspectief centraal, maar is zorg noodzakelijk en zelfs voorwaardelijk om onderwijs te behouden of opnieuw in te zetten.
Hiermee plaatst IZEO zich naast de doelgroeparrangementen waarbij zorg meer op de (speciaal onderwijs) school wordt georganiseerd.
Een basisuitgangspunt voor IZEO is dat de samenwerking tussen gespecialiseerd onderwijs en zorg vanuit wederzijdse afhankelijkheid en op gelijkwaardige wijze in alle lagen van de organisatie vorm krijgt: een integraal team. Bovendien vindt de integratie plaats op het gebied van zowel inhoud, processen als strategie.

Toeleiding en toelating

Deelname aan IZEO is gebaseerd op de noodzakelijkheid van de combinatie van onderwijs en jeugdzorg om (weer) naar onderwijs en deelname in de maatschappij te kunnen toewerken.
In het proces van toelating wordt onderzocht of alle stappen voorafgaand aan een plaatsing in IZEO zijn doorlopen. Insteek van een plaatsing bij IZEO is altijd, zo kort mogelijk en zo dicht mogelijk op en in samenwerking met een meer reguliere vorm van onderwijs.
Als de leerling niet civielrechterlijk (JeugdPlus instelling) of residentieel geplaatst is, blijft hij of zij in principe ingeschreven staan bij school van herkomst. Het is zaak om gezamenlijk te borgen dat deelname gebaseerd is op een overvraging van het regulier/speciaal onderwijs, zodat we de voorziening in stand kunnen houden voor deze groep kwetsbaren.
Voor IZEO-locaties zijn m.b.t. aanmelding routekaarten opgesteld. Het knooppuntoverleg is daarbij leidend, waar mét de leerling en ouder (of voogd) afgestemd wordt en afspraken worden gemaakt. Afvaardiging van alle partners en het samenwerkingsverband zijn hierin cruciaal.

Een succesvolle toeleiding van een leerling in een IZEO- traject is mede afhankelijk van de intake. Deze wordt altijd gezamenlijk vormgegeven door zorg en onderwijs, bijvoorbeeld door middel van een intaketeam. Op basis van dossieranalyse en gesprekken wordt de leerling op de best passende manier binnen IZEO geplaatst. 

Voor welke doelgroep is IZEO bedoeld?

Op dit moment werkt Alterius met de IZEO-methodiek uitsluitend in de regio Zuid-Limburg.
De leerlingen, in de leeftijd tot en met 20 jaar, hebben een intensieve ondersteuningsvraag die zowel op het terrein van zorg als onderwijs ligt. De oorzaak van een ondersteuningsvraag is een optelsom van factoren, waarbij de thuissituatie van de leerlingen in veel gevallen kwetsbaar is. 
Door de ondersteuningsvraag is het volgen van onderwijs moeilijk, op de achtergrond geraakt of dreigt het op korte termijn zelfs volledig uit het zicht te raken.
Veel van deze leerlingen zijn te vinden in het gespecialiseerd onderwijs. Ondanks de specialistische aanpak kan ook hier, vanwege de complexe ondersteuningsvraag, niet altijd worden geboden wat nodig is. Bij deze ondersteuningsvraag is zorg leidend, maar wordt de onderwijsvraag ook in beeld gebracht om toe te werken naar een passend perspectief.
Leerlingen die dus behandeling krijgen bij één van onze zorgpartners, komen daarmee ook in aanmerking voor deelname aan IZEO. Voor deze kleine maar unieke groep leerlingen is een integraal aanbod van onderwijs en jeugdzorg noodzakelijk.

Hoe werkt IZEO?

In het dagprogramma van de leerling programmeren we, passend bij de ondersteuningsvraag, onderwijs en zorg/vaktherapie zowel groepsgewijs als individueel. Hierdoor is maatwerk voor de individuele leerling mogelijk.
Bij het realiseren van het door onderwijs geschetste perspectief speelt Jeugdzorg een ondersteunende rol.
De IZEO-locatie is zo ingericht dat het ruimte biedt voor maatwerk.
Een voorwaarde voor het realiseren van maatwerk is overigens ook volledige beschikbaarheid van beide teams, zorg én onderwijs als één integraal team.