Wat is IZEO?

Visie IZEO

IZEO is het concept waarmee Alterius vorm geeft aan het onderwijs in de integrale samenwerking tussen speciaal (voortgezet) onderwijs en jeugdzorg(+). In de samenwerking blijft het onderwijsperspectief centraal staan, maar is zorg een voorwaardelijke component om onderwijs te behouden, te bestendigen of opnieuw in te zetten. 

In de praktijk is voor deze jeugdigen de vindplaats én werkplaats vaak de behandelsetting en is een schoolse setting (nog) niet haalbaar. Daarnaast zien we ook steeds meer jongeren die thuis of in een andere woonvorm wonen (vindplaats) en daarbij intensieve ambulante zorg (+ dagbehandeling) ontvangen.

IZEO positioneert zich in Zuid-Limburg naast de doelgroep-arrangementen, waar zorg meer in de setting van de (speciaal onderwijs) school wordt georganiseerd. 
Belangrijk uitgangspunt is dat de samenwerking vanuit wederzijdse afhankelijkheid (zorg en onderwijs) op gelijkwaardige wijze in alle lagen van de organisatie uitgevoerd wordt en de integratie plaatsvindt op het gebied van strategie, processen en inhoud. 

Toeleiding en toelating

Voor IZEO-locaties zijn m.b.t. aanmelding routekaarten opgesteld. De insteek is dat er een knooppuntoverleg plaatsvindt. Dat knooppuntoverleg is daarbij leidend. In het knooppuntoverleg wordt mét de leerling en ouder (of voogd) afgestemd en afspraken gemaakt. Afvaardiging van de betreffende zorgpartner en het samenwerkingsverband zijn hierin cruciaal. Er dient altijd een (specifieke) behandelvraag te zijn voor een van onze zorgpartners én het samenwerkingsverband dient akkoord te zijn met de aanvraag. 

De zorgpartner is leidend bij aanname, aangezien zij de inschatting maken of hun aanbod van (ambulante en/of dag)behandeling past bij de behandelvraag. Wanneer er een 'match' is zal er een intake op het gebied van Zorg & Onderwijs volgen waarbij onze Commissie van Begeleiding parallel daaraan contact zal hebben met de school van herkomst.

Een succesvolle toeleiding van een leerling in een IZEO-traject is mede afhankelijk van de intake. Deze wordt altijd gezamenlijk vormgegeven door zorg en onderwijs, bijvoorbeeld door middel van een intaketeam. Op basis van dossieranalyse en gesprekken wordt de leerling op de best passende manier binnen IZEO geplaatst.

Klik hier voor een overzicht van de contactgegevens van onze IZEO-locaties als het gaat om aanmelding.

Voor welke doelgroep is IZEO bedoeld?

Op dit moment werkt Alterius met de IZEO-methodiek uitsluitend in de regio Zuid-Limburg.
De leerlingen, in de leeftijd tot en met 20 jaar, hebben een intensieve ondersteuningsvraag die zowel op het terrein van zorg als onderwijs ligt. De oorzaak van een ondersteuningsvraag is een optelsom van factoren, waarbij de thuissituatie van de leerlingen in veel gevallen kwetsbaar is. 
Door de ondersteuningsvraag is het volgen van onderwijs moeilijk, op de achtergrond geraakt of dreigt het op korte termijn zelfs volledig uit het zicht te raken.
Veel van deze leerlingen zijn te vinden in het gespecialiseerd onderwijs. Ondanks de specialistische aanpak kan ook hier, vanwege de complexe ondersteuningsvraag, niet altijd worden geboden wat nodig is. Bij deze ondersteuningsvraag is zorg leidend, maar wordt de onderwijsvraag ook in beeld gebracht om toe te werken naar een passend perspectief.
Leerlingen die dus behandeling krijgen bij één van onze zorgpartners, komen daarmee ook in aanmerking voor deelname aan IZEO. Voor deze kleine maar unieke groep leerlingen is een integraal aanbod van onderwijs en jeugdzorg noodzakelijk.

Hoe werkt IZEO?

In het dagprogramma van de leerling programmeren we, passend bij de ondersteuningsvraag, onderwijs en zorg/vaktherapie zowel groepsgewijs als individueel. Hierdoor is maatwerk voor de individuele leerling mogelijk.
In de belangrijkste fase, namelijk de stabilisatiefase, is het behandelprogramma van Jeugdzorg leidend, maar speelt onderwijs een cruciale rol. Samen zorgen zorg en onderwijs voor een passend perspectief voor de jongere.

De IZEO-locatie is zo ingericht dat het ruimte biedt voor maatwerk.
Een voorwaarde voor het realiseren van maatwerk is overigens ook volledige beschikbaarheid van beide teams, zorg én onderwijs als één integraal team.